Program montessori

Okolje montessori

Iz predstavitve okolja montessori je razviden  program vrtca montessori.
Okolje montessori je hkrati skrbno pripravljeno fizično okolje kot tudi za otroka pripravljeni odrasli- pedagog montessori, ki deluje predvsem kot zgled otroku. Čustvena zrelost je nepogrešljiva osebnostna lastnost pedagoga v okolju montessori, ki je varen prostor za razvoj otrokovega potenciala in socialnih veščin, ki bogatijo skupnost.
V našem vrtcu so z otroki usposobljeni pedagogi montessori s predhodno univerzitetno izobrazbo in dodatnim študijem, poznavanjem pedagogike montessori.

Fizično okolje montessori: igralnica, v okolju montessori se uporablja izraz soba, je po navadi velik prostor, z občutkom odprtosti. V njem so nizke odprte omare s policami; mize, pri katerih lahko udobno sedijo eden do štirje otroci. Pozornost običajno pritegne pravi kuhinjski pult z umivalnikom, vse prilagojeno otrokom. Prostor je razdeljen na RAZVOJNA PODROČJA.

Razvojna področja

VSAKDANJE ŽIVLJENJE: skrb zase in za okolje, gibanje, vljudnost in spoštovanje

ZAZNAVANJE: otrok zaznava svet skozi čutila, zato so senzorični montessori materiali pomembni v njegovem razvoju

JEZIK: posebno področje, ki se hkrati prepleta na vseh ostalih področjih življenja in dela v vrtcu

UMETNOST, pri mlajših še MOTORIKA, pri starejših od treh let MATEMATIKA in ZNANOST.

Na vsakem področju so materiali montessori, kar je montessori izraz za razvojne, učne pripomočke za delo na določeni vsebini nekega področja (umetnost, matematika, jezik…). Uporaba materialov montessori je tako kot celotni program montessori strukturirana. Materiali so razporejeni po policah, kjer imajo stalno mesto. Otroci jih vedno pospravljajo na svoje mesto, da so tam pripravljeni za drugega otroka. Zelo je cenjena občutljivost za skupnost in spoštovanje za potrebe drugega.

Maria Montessori je menila, da je globoka koncentracija bistvenega pomena, tako lahko otroci najbolje oblikujejo svojo osebnost. Do globoke koncentracije pride otrok s pomočjo dela z rokami, torej z materiali.

Pristop v skladu z metodo montessori  je predvsem učenje za življenje

Prav področje, kotiček z dejavnostmi Vsakdanjega življenja je »srce« prostora. Tukaj otroci pripravljajo malico, pomivajo posodo, perejo perilo, delajo šopke, šivajo, loščijo čevlje, pometajo, itd. Ob tem razvijajo motorične spretnosti in koncentracijo, naučijo se, da ima vsako opravilo svoj začetek, trajanje in konec. S tem krepijo seveda tudi svojo samozavest, saj zmorejo narediti, kar delajo odrasli in so pri tem zadovoljni. Otrok dela v ozračju spoštovanja, svobode in odgovornostiv skrbi zase, za druge in za okolje. Velik poudarek je na skupnosti, na vrednotah ter medsebojnih odnosih.

Maria Montessori je ugotovila, da se otrok bolje uči z gibanjem in delo z vsakim materialom vključuje gibanje. Otrok gre po material, ga prinese na mizo ali preprogo, gre po vodo, jo prelije…

Svoboda gibanja, ki je na voljo otrokom v zgodnjem otroštvu, jim omogoča učenje nadzorovanja telesa v določenem prostoru. Da bi otroci postali samostojni, morajo dobro razviti koordinacijo in razvoj gibanja.

Pristop montessori

Pristop montessori zajema celostni razvoj otroka in nagovarja vse vidike: telesni, čustveni, socialni, kognitivni in duhovni razvoj otroka.

Vsak otrok prihaja na svet z njemu lastnimi sposobnostmi. Te sposobnosti so mnogo večje kot jih lahko v nekem okolju uresniči. Otrok ima sposobnost, da vase vpija vse vidike okolja vključno z jezikom in kulturo. Otrokov razvoj v prvih letih se osredotoča na učenje samostojnosti. Odgovarjajoče vzgojno okolje podpira to naravno težnjo otroka in mu omogoča, da bo postal sposoben in samozavesten. Vrtec montessori je dom za otroke, prostor, kjer je otrok najbolj cenjen gost, zato mu pripravimo vse najboljše: pripomočke za igro in razvoj na vseh področjih, osebje, hrano in ritem življenja, ki je naklonjen otrokom v skupini kot celoti in raznolikim otrokom v njej!

Pristop montessori  je prepoznaven po individualnemu pristopu, pa tudi po tem, da se nekateri otroci sami od sebe s pomočjo pripravljenega materiala montessori naučijo računanja  ter pisanja in branja. Pripravljeno  okolje montessori nudi otroku možnosti za individualno delo z materiali in  s tem pridobivanje konkretnih izkušenj, s pomočjo katerih se uči. Otrok ima tako možnost, da pride skozi samostojno delo sam do spoznanj ter znanja in se na ta način razvija ter izpopolnjuje svoje intelektualne, telesne in duševne sposobnosti.

Oddelki montessori imajo zmeraj kombinirane vsaj tri starostne skupine. To omogoča starejšim, socialno bolj razvitim otrokom, da postanejo vzor mlajšim. Čut za strpnost se razvija, ko starejši pomagajo mlajšim, in ko se starejši učijo potrpežljivosti, skrbi za ter spoštovanje drugih perspektiv s pomočjo izkušenj z mlajšimi otroki. V heterogenih skupinah si otroci lahko izberejo prijateljstva na temelju skupnih interesov, ne le zaradi enake starosti. Skrb zase, za druge in za okolje je temelj vseh pravil v vrtcu. S tem, ko odrasli spoštljivo delajo in živijo z otroki, se otroci naučijo spoštljivega vedenja do sebe in drugih.