Pogodbene določbe

SLUŠATELJ/PLAČNIK se obvezuje, da bo:

 • na podlagi računa poravnal celotno investicijo izobraževanja na TTR št. SI56 0317 5100 0000 756 pri SKB Banki d.d., Ljubljana; ekspozitura Slovenj Gradec, kot je določeno s pogodbo:
 • obročno odplačevanje – rok plačila 1. obroka je ob začetku tečaja; preostali obroki se izstavijo in plačajo v zaporednih mesečnih obroki; celoten tečaj mora biti plačan najkasneje pred zaključkom tečaja,
 • plačilo v enkratnem znesku ob začetku tečaja;
 • poravnal celotne stroške izobraževanja. V primeru, da preneha z izobraževanjem, investicija ni vračljiva.
 • v primeru nerednega plačevanja obrokov (neplačilo dveh zaporednih obrokov), zapade v takojšnje plačilo šolnina za celotni tečaj; plačnik je dolžan poravnati celoten znesek z zamudnimi obrestmi po obrestni meri, ki je zakonsko določena ter vse stroške, ki bi ob tem nastali.

EDUKA, Zavod za izobraževanje in svetovanje, Slovenj Gradec, se obvezuje, da bo:

 • tečaj izvedel kakovostno po obliki in vsebini ter izdal ustrezna potrdila
 • v primeru nepravočasnega plačila obrokov za izobraževalne stroške zaračunal zakonite zamudne obresti in dolg vključno z nastalimi stroški sodno izterjal.

SPLOŠNE DOLOČBE:

 • Podpisane pogodbe-prijave ni mogoče enostransko spreminjati ali prekiniti. Če bi katera od pogodbenih strank enostransko prekinila ali spremenila vsebino pogodbe, je dolžna pogodbeno zvesti stranki nadomestiti vse nastale stroške in morebitno škodo
 • tečaj se izvede v tekočem izobraževalnem semestru in ga ni možno prenašati v nove semestre ali na nove  izobraževalne oblike
 • literatura ni vračunana v stroških izobraževanja
 • če plača stroške izobraževanja pravna oseba oz. delodajalec, mora slušatelj ob prijavi predložiti pisno potrdilo naročnika s točnim naslovom, davčno številko in žigom podjetja;
 • vsaka pogodbena stranka – izvajalec izobraževanja in naročnik – plačnik prejmeta en izvod te pogodbe oz.dogovora.
 • Pogodbeni stranki bosta morebitne spore praviloma reševali sporazumno. Če sporazuma ne bi mogli doseči, bo spor reševalo pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.
 • slušatelj/plačnik, ki je pogodbo izpolnil elektronsko, si je dolžen svoj izvod določb pogodbe natisniti sam in se obvezuje, da bo v skladu z določbami poravnal celotno šolnino tudi v primeru, da prekine izobraževanje, saj investicija v primeru prekinitve ni vračljiva.